Выберите один из доступных языков (Сізге ыңғайлы тілдердің бірін таңдаңыз):
RU KZ

«ОнлайнКазФинанс» микроқаржы ұйымы» ЖШС-ның микрокредит беру ережелері

1-тарау. Негізгі ережелер

 

 1. Осы микрокредит беру ережелері (бұдан әрі – Ережелер) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (бұдан әрі – ҚР АК), Қазақстан Республикасының «Микроқаржы ұйымдары туралы» заңына, Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне, сондай-ақ «ОнлайнКазФинанс» микроқаржы ұйымы» ЖШС-ның (бұдан әрі МҚҰ) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген және жеке тұлғаларға кредит беру, сондай-ақ оларға қызмет көрсету тәртібі мен шарттарын белгілейді.
 2. Осы Ережелер МҚҰ-ның микрокредит беру операцияларын жүргізуін реттеу мақсатында әзірленген.
 3. Осы Ережелерде мынадай ақпарат бар:

1) қарыз алушыларға қойылатын жалпы талаптар;Осы микрокредит беру ережелері (бұдан әрі «Ережелер» деп аталады) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (бұдан әрі «ҚР АК» деп аталады), Қазақстан Республикасының «Микроқаржы ұйымдары туралы» заңына, Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне, сондай-ақ «ОнлайнКазФинанс» микроқаржы ұйымы» ЖШС-ның (бұдан әрі «МҚҰ» деп аталады) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген және жеке тұлғаларға кредит беру, сондай-ақ оларға қызмет көрсету тәртібі мен шарттарын белгілейді.

2) микрокредит беру шарттары;

3) Микрокредит алу өтінішін / офертасын беру тәртібі және оны қарастыру тәртібі;

4) микрокредит беруден бас тарту негізі;

5) Микрокредит беру туралы шартты жасасу тәртібі;

6) берілетін микрокредиттер бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу ережелері;

7) кредит құжаттамасын жасау;

8) микрокредит беру;

9) мониторинг;

10) микрокредит берудің қолданыстағы шарттарына өзгертулер енгізу тәртібі;

11) мерзімі кешіктірілген берешекпен жұмыс істеу;

12) микрокредитті өтеу әдістері;

13) микрокредиттер бойынша төлем жасау тәртібі;

14) берілген микрокредиттер бойынша сыйақы төлеу тәртібі;

15) Микрокредит беру туралы шартты мерзімінен бұрын бұзу тәртібі;

16) Микрокредит беру туралы шартты жабу тәртібі;

17) микрокредит беруге қатысушылардың құқықтары мен міндеттері;

18) дербес деректер;

19) микрокредит беру құпиясы

 1. Осы Ережелер ашық ақпарат болып табылады және коммерциялық құпия мәні бола алмайды. Бекітілген Ережелер көшірмесі https://solva.kz сайтында жарияланады.
 2. Осы Ережелерде келесі анықтамалар пайдаланылады:
 • сыйақы — Микрокредит беру туралы шартқа және МҚҰ белгілеген өтеу тәртібіне сәйкес берілген микрокредит үшін негізгі қарызға пайыз түрінде анықталған төлем;
 • жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі — Қарыз алушының шығындарын ескере отырып, бар болған жағдайда микрокредитті беру, өтеу (қайтару) және оған қызмет көрсету үшін төленуі тиіс комиссиялық және басқа төлемдер сияқты сыйақыны қамтитын микрокредит бойынша дәйекті, жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде есептелетін сыйақы мөлшерлемесі;
 • Микрокредит беру туралы шарт (бұдан әрі – «Шарт») — осы шартқа сәйкес МҚҰ Қарыз алушы меншігіне ақша береді, ал Қарыз алушы МҚҰ-ға уақытылы негізгі қарыз сомасын қайтаруға және ол бойынша ақылылық, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарына сай сыйақы төлеуге міндетті;
 • Заң — Қазақстан Республикасының «Микроқаржы ұйымдары туралы» заңы;
 • Қарыз алушы — МҚҰ-мен шартқа отырған жеке тұлға;
 • Өтініш беруші — МҚҰ-ға Микрокредит алу өтінішін/офертасын берген жеке тұлға;
 • Сайт — МҚҰ-ның solva.kz мекенжайы бойынша орналасқан интернет парақшасы;
 • Жеке кабинет — МҚҰ сайтында тіркелген микрокредитті беруге және қайтаруға байланысты барлық сұрақтар бойынша МҚҰ мен Өтініш берушінің/Қарыз алушының арасындағы электрондық қарым-қатынас механизмі;
 • кредит тарихы — кредит тарихы субъектісі туралы жиынтық ақпарат;
 • кредит бюросы — кредит тарихын қалыптастыратын, кредит тарихын беретін және басқа да қызметтер көрсететін ұйым;
 • кредит құжаттамасы — МҚҰ әр Қарыз алушы үшін жинақтайтын құжаттар мен мәліметтер;
 • кредиттік скоринг — Өтініш берушінің / Қарыз алушының сандық статистикалық әдістерге негізделген кредит төлеу қабілеттілігін (кредит тәуекелдерін) бағалау жүйесі;
 • кредит төлеу қабілеттілігі — Қарыз алушының сапалық және сандық көрсеткіштерімен ұсынылған кешенді құқықтық және қаржылық сипаттамасы, бұл Қарыз алушының Шартта көрсетілген мерзімде кредитор алдында өзінің борышкерлік міндеттерін болашақта толық өтеу мүмкіндігін бағалауға мүмкіндік береді, сондай-ақ Қарыз алушыға кредит беру кезіндегі тәуекел деңгейін анықтайды;
 • аннуитеттік төлемдер әдісі — негізгі қарыз бойынша ұлғаятын төлемдер мен негізгі қарыз қалдығына кезең бойына есептелген сыйақы бойынша азаятын төлемдерді қамтитын микрокредит берілген бүкіл мерзім ішінде берешекті өтеу тең төлемдермен жүргізілетін микрокредитті өтеу әдісі;
 • сараланған төлемдер әдісі — негізгі қарыз бойынша тең төлем сомаларын және кезең ішінде негізгі қарыз қалдығына есептелген сыйақыны қамтитын берешекті өтеу азаятын төлемдермен жүргізілетін микрокредитті өтеу әдісі;
 • Микрокредит — МҚҰ Қарыз алушыға Офертада, Шартта, Қазақстан Республикасының заңында, МҚҰ-ның ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген мөлшерде және тәртіппен ақылылық, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарына сай Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен беретін ақша;
 • микрокредит беру — шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға, сондай-ақ жеке тұлғалардың қарыз қаражаттары қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған микрокредит беруді реттейтін процесс;
 • мониторинг — бөлек микрокредиттің / микрокредиттер портфелінің күйін уақытылы бақылау, қабылдаған тәуекелдерді талдау және болжау;
 • МҚҰ — «ОнлайнКазФинанс» микроқаржы ұйымы» ЖШС — ресми мәртебесі әділет органдарында мемлекеттік тіркеуге алынуымен және есептік тіркеуден өтуімен анықталатын, микрокредит беру қызметін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат етілген қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыратын коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға;
 • «Азаматтарға арналған үкімет» МК» КЕ АҚ — «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
 • Өтініш берушінің міндеттемелері — Өтініш берушінің МҚҰ және кредит берумен айналысатын басқа ұйымдар (олар болған жағдайда) алдындағы бар міндеттемелері бойынша ай сайынғы шығындары, ықтимал микрокредит бойынша шығындары (микрокредит бойынша төлемдер);
 • Оферта/Өтініш — Өтініш берушінің МҚҰ белгілеген форма бойынша рәсімделген, осы Ережелерде мазмұндалған талаптарға сәйкес Шартқа отыру туралы ұсынысы, я болмаса Микрокредит мерзімін ұзарту туралы ұсыныс;
 • Акцепт — МҚҰ-ның Микрокредит сомасын аударуымен көрсетілген Өтініш беруші Офертасының талаптарымен келісуі;
 • негізгі қарыз — Қарыз алушыға Шартқа сәйкес берілетін микрокредит сомасы;
 • төлеу қабілеттілігі — Өтініш берушіде МҚҰ алдындағы міндеттемелерін тиісті түрде мерзімінен кешіктірмей және толық орындау үшін экономикалық мүмкіндіктің болуы;
 • толық мерзімінен бұрын өтеу — Қарыз алушының МҚҰ алдындағы берешегін толық көлемде өтеуі, соның ішінде негізгі қарызды, микрокредитті қолдану кезеңі ішінде есептелген сыйақыны, өсімпұлды және айыппұлды төлеу;
 • мерзімінен кешіктірілген микрокредит — мерзімінен кешіктіру шотына шығарылған берешегі бар микрокредит;
 • МҚҰ өкілі — өзіне берілген өкілеттіктер аясында және МҚҰ-ның бекіткен өкімдік және ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес микрокредит беру бойынша шешім қабылдайтын МҚҰ жұмыскері;
 • МҚҰ-ның өкілетті органы — өзіне берілген өкілеттіктер аясында және МҚҰ-ның бекіткен өкімдік және/немесе ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес микрокредит беру бойынша шешім қабылдайтын МҚҰ-ның алқа органы;
 • Шот — Офертаға, Шартқа және осы Ережелерге сәйкес Қарыз алушыға микрокредит сомасы аударылатын банк шоты (банк деректемелері бар банк шотының нөмірі);
 • Карта — Офертаға, Шартқа және осы Ережелерге сәйкес Қарыз алушыға микрокредит сомасы аударылатын жеке банк картасы (банк картасының нөмірі).
 • АЕК – бір қарыз алушы бойынша республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіш.

 

2-тарау. «ОнлайнКазФинанс» миркоқаржы ұйымы» ЖШС-ның микрокредит беруге қойылатын жалпы талаптар

 

 • 1 Қарыз алушыға қойылатын жалпы талаптар
 1. Мына тұлғалар МҚҰ-ның Қарыз алушылары болуы мүмкін:

Жеке кәсіпкерлер мен жеке тұлғалар — Қазақстан Республикасының резиденттері:

– Өтініш/Оферта рәсімдеу сәтінде 18 жасқа толған және 68 жасқа толмаған;

– тұрақты табыс көзі бар;

– «Азаматтарға арналған үкімет» МК» КЕ АҚ-ға зейнетақы жарналары / «Азаматтарға арналған үкімет» МК» КЕ АҚ-дан зейнетақы және әлеуметтік төлемдері тұрақты аударылатын табыс деректерін растау мүмкіндігі бар;

– Қазақстан Республикасының заңына сәйкес еңбекке жарамдылығы шектелмеген азаматтар.

 

 • 2. Микрокредит беру шарттары
 1. МҚҰ микрокредитті мерзімділік, қайтарымдылық, ақылылық шарттарына сәйкес береді.
  • Бланкілік (қамтамасыз етусіз) микрокредиттер беріледі.
 2. МҚҰ микрокредитті Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы — теңгемен береді.
 3. МҚҰ беретін микрокредиттер бойынша келесі шарттар белгіленеді:

1-кесте

Микрокредиттің максималды сомасы

Мерзімі (ай)

Минималды сыйақы мөлшерлемесі

Максималды сыйақы мөлшерлемесі

8 000 AEK

6

19,9% жылдық

56% жылдық

9

12

18

24

30

36

 

 1. МҚҰ мыналарды белгілейді:

1) комиссия мөлшері;
2) Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін есептелетін айыппұлдар мен өсімпұлдар мөлшері.

 1. 11. Микрокредитті толық мерзімінен бұрын және ішінара мерзімінен бұрын өтеуге болады.
 2. Қарыз алушы төлемді мерзімінен кешіктірген жағдайда, сондай-ақ мерзімінен кешіктіргенге дейін МҚҰ Қарыз алушыға микрокредит мерзімін 7, 14, 21, 28 күнге ұзарту қызметін ұсынуға құқылы.
 1. Ұзарту кезеңіне айыппұл санкциялары мен өсімпұл есептелмейді.

  Осы қызметті көрсету үшін комиссия Қарыз алушы ұзартуды рәсімдеген күні келесі формуламен есептеледі:

  Комиссия = НБ*ҰКС*0,2%,

  Мұндағы: НБ – негізгі борыштың ағымдағы қалдығы

  ҰКС – ұзартылатын күндер саны

  Қарыз алушы өзінің Жеке кабинетін пайдаланып осы қызметті белгіленген реттен артық қолдана алмайды.

 

3-тарау. Микрокредит беру тәртібі

 

 • 1. Микрокредит беру кезеңдері
 1. Микрокредиттерді МҚҰ келесі реттілікпен береді:
 • Өтініш берушіні осы Ережелермен таныстыру;
 • Өтініш берушінің Микрокредит алу өтінішін/офертасын рәсімдеуі;
 • Өтініш берушінің Өтінішті/Офертаны қарау үшін қажетті құжаттар тізімін ұсынуы;
 • Өтініш берушінің кредит төлеу қабілетін бағалау, сондай-ақ кредит, заң және қауіпсіздік тәуекелдерін бағалау;
 • МҚҰ-ның өкілетті органының және/немесе өкілетті тұлғасының микрокредит беру / беруден бас тарту туралы шешім қабылдауы;
 • Шартқа отыру (қыстырылған өтеу кестесі болуы керек), сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңы мен МҚҰ-ның ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес басқа да қажетті құжаттарға қол қою;
 • Микрокредит беру.

 

 • 2. Микрокредит алу өтінішін/офертасын беру және оны қарастыру тәртібі. Шартты жасасу
 1. МҚҰ Өтініш берушінің Өтінішін/Офертасын қабылдағанда, шарт жасалған болады.
 2. Өтініш беруші Өтінішті/Офертаны МҚҰ сайтындағы МҚҰ бекіткен формаға сәйкес жасайды.
 3. Шарттың сомасы мен мерзімін Өтініш беруші Офертада өзі көрсетеді.
 4. Микрокредит алу үшін Өтініш беруші төмендегі әрекеттерді орындауы тиіс:
 • Сайтқа тіркелу;
 • Сайттағы Өтінішті/Офертаны толтыру;
 • жеке куәлігінің көшірмесін қыстыру;
 • МҚҰ сұрағанда, МҚҰ бекіткен тәсілдер арқылы Өтініш берушіге қатысты ақпаратты ұйымдарға (кредит бюролары, «Азаматтарға арналған үкімет» МК» КЕ АҚ) беруге немесе олардан алуға Келісімін беру;
 • қажет болғанда, МҚҰ-ның ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сай басқа да қосымша құжаттарды беру;
 • МҚҰ-ға төмендегі ақпаратты беру:

аты-жөні; жынысы; туған күні мен жері; ЖСН; тұратын жері мен тұру негіздемесі (жалдап тұру немесе тұрғын үйдің Өтініш беруші меншігінде болуы), отбасылық жағдайы, бала саны, білім деңгейі; жұмыспен қамтылу туралы ақпарат; айлық табысының мөлшері; келесі айлық берілетін күн; мекендеу өңірі; іс жүзінде тұратын мекенжайы; тіркелген мекенжайы; қазіргі мекенжайда тұру уақыты; телефон нөмірі; үй телефонының нөмірі (бар болса) / байланыс тұлғасының үй телефоны; жұмыс телефонының нөмірі (бар болса); электрондық пошта.

 1. Өтінішті/Офертаны толтырған кезде Өтініш беруші қажетті жолақтарды (банк шотының нөмірі және банк атауы немесе Карта деректемелері) толтырып, Микрокредит алу тәсілін өзі таңдайды. Қарыз алушының ақша міндеттемелерінің сомасын және (немесе) оларды төлеу мерзімін өзгертетін Шарт талаптары өзгертілген жағдайда, МҚҰ-ның жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің нақтыланған мәні талаптар өзгерген күнгі микрокредит берешегінің қалдығына, қалған өтеу мерзіміне сүйеніп есептеледі, бұл кезде Қарыз алушы Шарттың қолданылу мерзімінен бастап микрокредит бойынша жүргізген төлемдер есептелмейді.
 2. Өтініш беруші толтырылған байланыс деректерінің дұрыстығын сайтта Өтінішті/Офертаны толтырған (тіркелген) кезде өзі жазған мобильді телефонына МҚҰ жіберген арнайы кодтың МҚҰ сайтындағы Жеке кабинетте активациясын жасау арқылы растауы керек.
 3. Өтініш беруші осы Ережелерде көрсетілген талаптарға сай Микрокредит алуға келіскен жағдайда, МҚҰ-ның сайтындағы Жеке кабинет механизмінің көмегімен Өтінішті/Офертаны МҚҰ-ға жіберіп, өзінің Шартқа қол қоюға келісетінін растауы қажет.
 4. Өтініш беруші мен МҚҰ ҚР Азаматтық кодексінің 395 және 396-баптарының ережелеріне сәйкес Өтініш берушінің тұлғасын анықтайтын ақпаратты (Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің деректері, ЖСН, Өтініш берушінің тіркелген орны, мобильді телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы), сондай-ақ арнайы кодты қамтитын Өтінішке/Офертаға Өтініш беруші өзі қол қойған аналогпен (тұлғаны анықтайтын құрама ақпаратпен) тиісті түрде қол қойылған болып есептелетініне келісті. Бұған қоса Өтініш беруші мен МҚҰ ҚР Азаматтық кодексінің 152 және 716-баптарының нормаларына сәйкес Шарт жазбаша түрде жасалған болып есептелетініне келісті.
 5. Берілген деректер негізінде Кредиттік скоринг жүйесі Өтініш берушінің кредит төлеу қабілеттілігін бағалап, Микрокредиттің ықтимал сомасын есептейді. Кейбір жағдайларда, Кредиттік скорингтен кейін шешім қабылдауға уәкілетті тұлға тартылады.
 6. МҚҰ қабылдаған Өтінішті/Офертаны Қарыз алушы қайтарып ала алмайды. МҚҰ Қарыз алушының Өтінішін/Офертасын қабылдағаннан кейін және МҚҰ Микрокредит сомасын аударғаннан кейін Қарыз алушы Микрокредиттен бас тартса, Қарыз алушы Микрокредитті МҚҰ-дан алған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Микрокредит сомасын МҚҰ-ның банк шотына қайтаруы тиіс. Әйтпесе Қарыз алушыға Шартта көрсетілген барлық міндеттемелер жүктеледі.
 7. МҚҰ Өтініш берушінің берген Өтінішін/Офертасын қабылдаған сәтке дейін осы Ережелерде қарастырылған қызметтерді көрсетуге және міндеттемелерді көтеруге міндетті емес.
 8. МҚҰ Өтініш берушіге Микрокредит беру туралы немесе Микрокредит беруден бас тартылғаны туралы шешім қабылданғаны жайлы кез келген қолжетімді тәсілмен, соның ішінде Өтініш беруші Өтініште/Офертада көрсеткен электрондық пошта және/немесе sms хабарлама арқылы хабарлайды.
 9. Шартқа микрокредитті өтеу кестесі қоса беріледі, ол Шартта көрсетілген микрокредитті өтеу әдісі, белгіленген негізгі қарызды өтеу және сыйақыны төлеу мерзімділігі негізінде құрылады.
  • Өтініш беруші барлық қажетті құжаттарға қашықтан (электрондық-цифрлық қолтаңба арқылы) немесе шабарман жіберу арқылы (курьердің МҚҰ рәсімдеген тиісті құжаттар бумасын ұсынуы бойынша) қол қояды.
 10. Шартқа енгізілген барлық өзгертулер немесе толықтырулар тиісті қосымша келісімдерімен рәсімделеді, қосымша келісімдер осы Ережелердің 18–20 тармақшаларына сәйкес Шартқа отыру ретіне ұқсас жасалады.
 11. Берілген микрокредит туралы ақпарат кредит бюросына, соның ішінде мемлекет Қазақстан Республикасының кредит бюролары және кредит тарихын қалыптастыру туралы заңында белгіленген шарттарға сай қатысатын бюроға тапсырылады.

 

 • 3. Микрокредит беруден бас тарту негізі
 1. МҚҰ Өтініште/Офертада Өтініш беруші көрсеткен мөлшерде және шарттармен Микрокредит беру немесе беруден бас тарту туралы шешімді Өтініш берушіден Өтініш/Оферта алған күннен бастап 48 сағаттан кешіктірмей қабылдайды.
 2. Микрокредитті қайтармау тәуекелі аз Өтініш/Оферта мақұлданады.
 3. МҚҰ Өтініш берушіге келесі жағдайларда Микрокредит бермеуге құқылы:
 • МҚҰ-да Микрокредит мерзімінде қайтарылмайды, себебі Өтініш беруші берген ақпарат / МҚҰ-ға белгілі болған ақпарат Өтініш берушінің төлемге қабілетті болмауы мүмкін екенін және/немесе жосықсыздығын білдіреді деп жобалауға негіздің болуы;
 • Өтініш беруші туралы деректердің осы Ережелерде белгіленген Микрокредит беру шарттарына сәйкес келмеуі;
 • Өтініш беруші берген ақпараттың шынайы немесе толық болмауы;
 • Өтініш берушіде МҚҰ алдында бұрын берілген Микрокредиттің өтелмеген берешегінің (соның ішінде Өтініш беруші Микрокредитті қайта алу туралы өтініш білдірген уақытта қайтару мерзімі келмеген Микрокредит бойынша берешегінің) болуы;
 • қажетті құжаттардың ұсынылмауы;
 • Өтініш берушінің кредит тарихында Өтініш берушінің үшінші тұлғалар алдындағы өз міндеттемелерін тиісінше орындамағаны туралы мәліметтің болуы.

 

 • 4. Берілетін микрокредиттер бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу ережелері
 1. МҚҰ жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептейді:
 • Шартқа отырған күні;
 • Қарыз алушының жазбаша талабы бойынша;
 1. Қарыз алушының ақша міндеттемелерінің сомасын және (немесе) оларды төлеу мерзімін өзгертетін Шарт талаптары өзгертілген жағдайда, МҚҰ-ның жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің нақтыланған мәні талаптар өзгерген күнгі микрокредит берешегінің қалдығына, қалған өтеу мерзіміне сүйеніп есептеледі, бұл кезде Қарыз алушы Шарттың қолданылу мерзімінен бастап микрокредит бойынша жүргізген төлемдер есептелмейді. Шарт талаптарының өзгеруіне байланысты төленуі тиіс комиссиялар болғанда, бұл комиссиялар жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің есебіне қосылады.
 2. МҚҰ берілетін микрокредиттер бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін келесі формула бойынша есептейді:

 

мұндағы: ЖТСМ — микрокредит бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі;

ЖСС — микрокредитті пайдаланудың бүкіл мерзіміндегі жалпы сыйақы сомасы;

ТЖС — микрокредитті пайдаланудың бүкіл мерзімінде микрокредиттің берілгені, қызмет көрсетілгені және өтелгені (қайтарылғаны) үшін есептелетін комиссиялар мен өзге төлемдердің жалпы сомасы;

БҚ — микрокредитті пайдаланудың бүкіл мерзімінде микрокредит бойынша берешектің ай сайынғы қалдықтарының жалпы сомасы;

М — аймен көрсетілген микрокредитті өтеу мерзімі.

 1. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде мыналар есепке алынады:
 • микрокредитті өтеудің бүкіл мерзіміндегі микрокредит бойынша сыйақы;
 • комиссиялар және өзге төлемдер — Қарыз алушының мөлшері мен төлеу мерзімдері Шартқа отыру сәтінде белгілі болған, микрокредитті алуға, пайдалануға және өтеуге (қайтаруға) байланысты, Шартқа сәйкес төленуі тиіс шығындары;
 1. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде мыналар есепке алынбайды:
 • тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл), соның ішінде Қарыз алушының Шарт талаптарын сақтамағаны үшін;
 • Шартта қарастырылған микрокредитке қызмет көрсету бойынша, мөлшері және (немесе) төлеу мерзімдері Шартқа отырған күні белгісіз болған және Қарыз алушының шешіміне және (немесе) оны жүргізу нұсқасына (микрокредитті мерзімімен бұрын толық немесе ішінара өтеу) байланысты төлемдер;
  • Берілетін микрокредит бойынша сыйақы мөлшерлемесінің шекті шамасы 56 % құрайды.

 

 • 5. Микрокредит беру
 1. МҚҰ Өтініш берушіге Микрокредит беру туралы оң шешім қабылдаған жағдайда, МҚҰ Өтініште/Офертада көрсетілген Микрокредит сомасын Өтініш беруші шотына бір рет аудару арқылы Өтініш берушіге Микрокредит береді.
 2. МҚҰ ақшаны Микрокредит беру туралы оң шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей аударады.
 3. Өтініш беруші шотына Микрокредит сомасы аударылған уақыт Өтініш берушіге ақша берілген уақыт болып есептеледі.
 4. Микрокредит сомасын аудару Өтінішті/Офертаны қабылданған, ал Микрокредит сомасын аудару күні Шартты жасасқан күн болып есептелінеді.
 5. Шарттық қатынастар аясында жүргізілетін барлық төлемдер тек қолма-қол емес түрде орындалады. Өтеу тәсілдері МҚҰ сайтында көрсетіледі.

 

 • 6. Кредит құжаттамасын қалыптастыру
 1. МҚҰ-ның өкілетті тұлғасы әр берілген микрокредитті қарыз алушылар журналына тіркейді, ол электрондық түрде немесе қағаз нұсқада жүргізіледі.
 2. Кредит құжаттамасы МҚҰ бөлімшелерінің жұмысын оңтайландыру үшін электрондық түрде қалыптастырылуы мүмкін.
 3. Кредит құжаттамасында келесі құжаттар болуы керек:
 • Микрокредит алу өтініші/офертасы;
 • Өтініш берушіге қатысты ақпаратты ұйымдарға (кредит бюролары, «Азаматтарға арналған үкімет» МК» КЕ АҚ) беруге немесе олардан алуға келісімін беру;
 • Қарыз алушының жеке куәлігінің көшірмесі;
 • Шарт;
 • Микрокредит бойынша берешекті толық не ішінара өтеуді растайтын құжаттар (немесе олардың көшірмелері).

 

4-тарау. Мониторинг. Шарт талаптарының орындалуын бақылау

 

 1. Микрокредит берілген соң және Қарыз алушы Шарт аясындағы міндеттемелерін толық орындағанға дейін ықтимал шығындарды жою бойынша шұғыл шешім қабылдап, қажетті іс-шараларды ұйымдастыру арқылы микрокредит беру тәуекелдерін анықтау және азайту мақсатында МҚҰ тұрақты негізде Шарт талаптарының орындалуын бақылайтын мониторингті жүргізіп тұрады.
 2. Микрокредит мониторингіне МҚҰ-ның өкілетті тұлғасының келесі әрекеттері кіреді:

1) Қарыз алушымен байланыста болу;

2) Қарыз алушыда туындаған есептеу жаңылысын, қателіктерді және проблемаларды анықтау; проблемаларды шешу жолдарын іздеу.

 1. Мерзімі өткен берешек мониторингі мерзімі өткен берешекті қайтару іс-шараларын орындауға негізделген.

 

5-тарау. Шартқа өзгертулер енгізу тәртібі

 1. Шарттың қолданыстағы талаптарына өзгертулер енгізу МҚҰ сайтында техникалық қолдау көрсету қызметіне (support@solva.kz) рәсімделетін, Қарыз алушының еркін түрде сұралған өзгертулері мен олардың себептерін көрсеткен жазбаша сұрауы негізінде Шарттың тиісті қосымша келісіміне отыру арқылы орындалады.
 2. Қарыз алушы МҚҰ-ға кредит беру талаптарын өзгерту туралы сұрау жасағанда, осы мәселе бойынша шешімді МҚҰ-ның өкілетті органы / өкілетті тұлғасы қабылдайды, оның өкілеттіктеріне көрсетілген мәселені МҚҰ-ның ішкі құжаттарына сәйкес қарау кіреді.

 

6-тарау. Мерзімі кешіктірілген берешекпен жұмыс істеу

 1. Қарыз алушы микрокредитті өтеу кестесін сақтамаған жағдайда, оған әр кешіктірілген мерзім үшін 5000 (бес мың) теңге сомасында айыппұл есептеледі, сондай-ақ микрокредитті өтеу кестесіне сәйкес өтеу күнінен кейінгі бірінші күннен бастап әр кешіктірілген күн үшін Шартта белгіленген мөлшерде тұрақсыздық айыбы есептелінеді.
 2. Қарыз алушыда микрокредит бойынша мерзімі кешіктірілген төлемдер болған жағдайда, МҚҰ берешекті қайтару бойынша жұмыстарды келесі жолмен орындайды:

1) SMS хабарлама;

2) электрондық поштаға хабар жіберу;

3) ақпараттық телефон қоңыраулары;

4) Қарыз алушымен көзбе-көз тікелей кездесу;

5) микрокредит бойынша берешекті сот арқылы өндіру;

6) үшінші тұлғаларға микрокредит талаптарының құқығын өткізу;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа да әдістер.

 

 1. МҚҰ мерзімі өткен Микрокредит бойынша талаптар құқығын Қарыз алушының келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқылы.

 

7-тарау. Микрокредитті өтеу, Шартты мерзімінен бұрын бұзу тәртібі

 

 • 1. Микрокредитті өтеу әдістері
 1. МҚҰ өтеу кестелерін есептегенде аннуитеттік және сараланған төлемдер әдісін пайдаланады;
 2. Шарттағы бірінші және соңғы төлемдер мөлшері бір-біріне ұқсамауы мүмкін.
 3. Микрокредит берілген күннен бастап бірінші жоспарлы төлем жасау күніне дейінгі мерзім күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспауы керек. Соңғы жоспарлы төлемді жасау күні Шартта белгіленген микрокредитті толық өтеу күнінен кешіктірілмей белгіленуі тиіс.

 

 • 2. Микрокредит бойынша төлемдер жасау тәртібі
 1. Қарыз алушыға өтеу кестесіне сәйкес микрокредит бойынша төлемдер жасау үшін белгілі бір күн тағайындалады.
 2. Негізгі қарыздар, есептелген сыйақылар бойынша төлемдерді Қарыз алушы белгіленген мерзім ішінде толық көлемде жасауы тиіс.
 3. Қарыз алушы микрокредитті өтеу (соның ішінде оның сыйақылары, айыппұлдары, өсімпұлдары, комиссиялары) бойынша төлемдерді қолма-қол ақшасыз МҚҰ-ның банк шотына ақша салу, соның ішінде Қарыз алушының шотынан МҚҰ шотына аудару арқылы, сондай-ақ МҚҰ тиісті шартқа отырған Төлем жүйелерінің терминалдарынан ақша салу арқылы, я болмаса Карта арқылы жасайды.
 4. Қарыз алушы Шарт бойынша жасаған төлем сомасы Қарыз алушының Шарттағы міндеттемелерін орындауға жеткіліксіз болса, Қарыз алушының берешегін келесі ретпен өтейді:

1) негізгі қарыз бойынша берешек;

2) сыйақы бойынша берешек;

3) Шартта белгіленген мөлшердегі тұрақсыздық айыбы;

4) ағымдағы төлем кезеңі үшін негізгі қарыз сомасы;

5) ағымдағы төлем кезеңі үшін есептелген сыйақы;

6) орындауды алуға қатысты МҚҰ шығындары.

Төлем қатарынан күнтізбелік 180 (жүз сексен) күнге кешіктірілген соң Қарыз алушы Шарт бойынша жасаған төлем сомасы Қарыз алушының Шарттағы міндеттемелерін орындауға жеткіліксіз болса, Қарыз алушының берешегін келесі ретпен өтейді:

1) негізгі қарыз бойынша берешек;

2) сыйақы бойынша берешек;

3) ағымдағы төлем кезеңі үшін негізгі қарыз сомасы;

4) ағымдағы төлем кезеңі үшін есептелген сыйақы;

5) Шартта белгіленген мөлшердегі тұрақсыздық айыбы;

6) орындауды алуға қатысты МҚҰ шығындары.

 1. Қарыз алушы Шарттағы кез келген соманың төлемін кешіктірсе (толық не ішінара), МҚҰ өзінің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес сыйақы мен тұрақсыздық айыбын есептеуді уақытша тоқтатуға құқылы. Осы ретте Қарыз алушы белгілі бір соманы төлеу бойынша міндеттемелерді орындағанда (ішінара орындағанда), МҚҰ басқасын белгілемеген болса, Қарыз алушының міндеттемелері Шарт талаптарына сәйкес уақытша тоқтатуды есепке алмай анықталатын болады.
 2. МҚҰ-ның банк шотына төлем түскен / аударылған күні МҚҰ ай сайынғы төлемді алған, ал Қарыз алушының міндеттемесі орындалған болып есептеледі.

 

 • 3. Берілген микрокредиттер бойынша сыйақы төлеу тәртібі
 1. Микрокредит беруге байланысты кез келген төлемді МҚҰ микрокредит бергеннен кейін не беру сәтінде алады.
 2. Қарыз алушы сыйақыны өтеу кестесіне сәйкес төлейді.

 

 • 4. Микрокредит бойынша жоспардан тыс төлемдер жасау тәртібі
 1. Кредит процесі аясында мыналарға рұқсат етіледі:

1) толық мерзімінен бұрын өтеу;

2) ішінара мерзімінен бұрын өтеу.

 1. Қарыз алушы несие берешегін толық мерзімінен бұрын өтеу шотына салған ақша жеткілікті болып, Қарыз алушы өтініш түсірген жағдайда, МҚҰ Шартты жабады.
 2. Қарыз алушы толық/ішінара мерзімінен бұрын өтеу шотына жоспардан тыс төлемдер салу үшін МҚҰ-ға Жеке кабинетте МҚҰ белгілеген форма бойынша белгілі мерзім ішінде белгілі бір соманы несие берешегінің қалдығын толық/ішінара мерзімінен бұрын өтеу шотына салу ниеті туралы жазбаша Өтініш береді.
 3. Ішінара мерзімінен бұрын өтеу мақсатында Қарыз алушы өтеу кестесінде қарастырылған кемінде 3 (үш) төлемді, сондай-ақ ағымдағы төлем кезеңінің төлемін жасай алады.
 4. Берешекті ішінара мерзімінен бұрын өтеу жағдайында келесі шаралар орындалады:

1) негізгі қарыз сомасы азайып, өтеу кестесі қайта есептеледі (өтеу мерзімі қысқарады);

2) МҚҰ осы Ережелердің 18–20-тармақтарына сәйкес Қарыз алушымен Шарттың жаңа өтеу кестесі бар қосымша келісіміне отырады, осы ретте жаңа өтеу кестесі Қарыз алушының Жеке кабинетінде көрсетіледі

 1. Өтеу кестесі бойынша жоспарлы төлем сомасынан көп мөлшерде төлем жасаған жағдайда, жоспарлы төлем мөлшерінен асатын сома микрокредиттің келесі төлем кезеңін өтеуге есептеледі (бұл кезде негізгі қарыз сомасы мен сыйақы қайта есептелмейді).
 2. Толық мерзімінен бұрын өтеу жасалған соң, Шарттың қолданылуы тоқтатылып, МҚҰ оны жабады.

 

 • 5. Шартты мерзімінен бұрын бұзу тәртібі
 1. Қарыз алушы негізгі қарыз, микрокредитті қолдану кезеңі ішінде есептелген сыйақы, сондай-ақ МҚҰ тарифтерінде қарастырылған комиссия бойынша берешекті толық көлемде өтеген жағдайда, Шарт мерзімінен бұрын бұзылады;
 2. Қарыз алушы Шарт бойынша артық төлем жасаса, МҚҰ Қарыз алушының МҚҰ техникалық қызметіне support@solva.kz мекенжайы бойынша жолдаған жазбаша өтініші негізінде артық төленген соманы Қарыз алушыға қайтаруға міндетті. Артық төленген ақша Қарыз алушының банк шотына аудару арқылы қайтарылады.

 

8-тарау. Микрокредит беруге қатысушылардың құқықтары мен міндеттері

 

 • 1. МҚҰ құқықтары мен міндеттері
 1. МҚҰ міндеттері:
 • орналасқан жері немесе атауы өзгерген жағдайда, бұл туралы жазбаша түрде мұндай өзгеріс енгізілген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей өкілетті органға, сондай-ақ Өтініш берушілерге / Қарыз алушыларға тиісті ақпаратты МҚҰ тұрған жері бойынша, сондай-ақ Өтініш берушінің / Қарыз алушының — жеке тұлғаның заңды мекенжайы бойынша қазақ және орыс тілдеріндегі екі баспа басылымында жариялау арқылы немесе әрбір Өтініш берушіге / Қарыз алушыға жазбаша хабарлау арқылы ескерту;
 • МҚҰ сайтына Микрокредит беру ережелерінің көшірмесін орналастыру;
 • Өтініш берушіге / Қарыз алушыға микрокредит алу, қызмет көрсету және өтеу (қайтару) ісіне байланысты төлемдер туралы толық және шынайы ақпарат беру;
 • Өтініш берушіге Шартқа отырмай тұрып өкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде бекітілген тәртіпке сай микрокредит бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде есепке алынатын комиссияларды және басқа да төлемдерді алу қарастырылмаған микрокредит талаптарын, сондай-ақ сыйақы мөлшерлемесінен басқа, микрокредит беруге және оған қызмет көрсетуге байланысты және Шартта қарастырылған комиссиялар мен басқа да төлемдерді МҚҰ-ның алу құқығы қарастырылған микрокредит талаптарын таңдау мүмкіндігін беру;
 • Өтініш берушіге Шартқа отырмай тұрып микрокредитті өтеу әдісін, әртүрлі әдістермен есептелген өтеу кестесінің жобаларын танысуға және таңдауға беру. МҚҰ міндетті түрде Қарыз алушыға келесі өтеу әдістерімен есептелген микрокредитті өтеу кестелерінің жобаларын беруге міндетті:
 • сараланған төлемдер әдісі.
 • аннуитеттік төлемдер әдісі;
 • қаржы мониторингін жүргізетін өкілетті органға «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес мәліметтерді хабарлау;
 • Шарттың сомасы шеңберінде және оның талаптарына сай микрокредит беру арқылы Қарыз алушыны қаржыландыру;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес микрокредит беру құпиясын сақтау;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасында, құрылтай құжаттарында және жасалған Шарт талаптарында белгіленген басқа да талаптарды сақтау.
 1. МҚҰ құқықтары:
 • Қарыз алушыға SMS хабарлама, электрондық поштаға хат жіберу, телефон қоңырауын шалу арқылы несие берешегін өтеу күтіп тұрғаны, сондай-ақ Қарыз алушыға берілген микрокредитке байланысты басқа іс-шараларды іске асыру қажеттілігі туралы еске салу;
 • Қарыз алушының келісімі болған жағдайда, Қазақстан Республикасының кредит бюролары мен кредит тарихын қалыптастыру туралы заңында белгіленген тәртіпке және талаптарға сай кредит бюросының қызметін жүзеге асыру құқығына лицензиясы бар кредит бюроларына кредит тарихын қалыптастыруға қажетті Қарыз алушы туралы ақпарат беру;
 • Қарыз алушының келісімі болған жағдайда, ақпаратты кредит бюросынан, «Азаматтарға арналған үкімет» МК» КЕ АҚ мен басқа ұйымдардан сұрау/алу;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпке және талаптарға сай Қарыз алушы, микрокредит мөлшері туралы ақпаратты, Шарттың Қарыз алушыға қатысты басқа да талаптары туралы, МҚҰ жүргізетін операциялар туралы ақпаратты мемлекеттік органдардың, Қарыз алушының осындай ақпаратты алуға нотариус растаған сенімхаты бар өкілдерінің сұратуы бойынша беру. Қарыз алушының жазбаша келісімі болған жағдайда үшінші тұлғаға микрокредит беру құпиясын ашу;
 • Қарыз алушының келісімі болған жағдайда, оның дербес деректерін тексеру және өңдеу;
 • өз қалауы бойынша Қарыз алушының дербес деректерін өңдеуді тоқтатып, жою;
 • күнтізбелік 180 (жүз сексен) күннен артық мерзімінен кешіктірілген берешек бөлігінде кредит тарихының субъектісі туралы жағымсыз ақпаратты кредит бюросына беру және кредит бюросынан алу;
 • Қарыз алушыдан жасасқан Шартқа сәйкес мойнына алған барлық міндеттерді тиісті түрде орындауын талап ету;
 • микрокредит бойынша мерзімі кешіктірілген төлемдер болған кезде осы Ережелердің 6-тарауына сәйкес әрекет ету;
 • төмендегі жағдайларда микрокредит бойынша берешекті (негізгі қарыз сомасын, сыйақыны, Шарт бойынша есептелген тұрақсыздық айыбын) толық өтеуді талап ету:
 • Қарыз алушының Шарт талаптарын бұзуы.
 • Шартқа сәйкес берілген микрокредит, микрокредитті қолданғаны үшін есептелген сыйақы, Шартқа сәйкес күнтізбелік 10 (он) күннен артық мерзімге есептелген тұрақсыздық айыбы бойынша мерзімінен кешіктірілген берешектің пайда болуы;
 • Қарыз алушыға SMS хабарлама арқылы, электрондық поштаға хат жолдау, қоңырау шалу арқылы МҚҰ-ның маркетингілік қызметі аясындағы акциялар, жаңа ұсыныстар мен басқа да ақпарат туралы хабарлау;
 • микрокредит беру мен қызмет көрсетуге байланысты МҚҰ-ның қолданыстағы тарифтерінде қарастырылған және Шартта көрсетілген комиссияны алу;
 • Өтініш берушіден / Қарыз алушыдан / Кепіл берушіден (бар болса) Шартқа отыру үшін қажетті құжаттар мен мәліметті сұрату және оған қатысты МҚҰ-ның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген міндеттемелерді орындау;
 • микрокредит алу өтінішін/офертасын қарау кезеңінде микрокредит беруден/Шартқа отырудан бас тарту;
 • Қарыз алушы мониторингін осы Ережелердің 4-тарауына сәйкес жүргізу;
 • микрокредит бойынша мерзімі кешіктірілген төлемдер болғанда, берешекті қайтару жұмыстарын жүргізу;
 • Өтініш беруші / Қарыз алушы қолданылатын әрекеттер туралы алдын ала ескертіліп, кредит беру процесін бақылау, растау мақсатында және мерзімі кешіктірілген берешекті қайтару жұмысын атқарғанда Өтініш берушінің / Қарыз алушының келісімімен оны фотосуретке түсіру, сондай-ақ онымен болған әңгіменің аудио және видео жазбасын жүргізу;
 • микроқаржыландыру қызметімен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген шектеулері ескерілген басқа да қызметтерді іске асыру;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасына және жасалған Шарт талаптарына сәйкес басқа да құқықтар.

 

 1. МҚҰ-ның мыналарды орындауға құқығы жоқ:
 • МҚҰ-ға микрокредит сомасын толық не ішінара мерзімінен бұрын қайтарған Қарыз алушыға микрокредитті мерзімінен бұрын қайтарғаны үшін айыппұл санкцияларын қолдану.
 • бір жақты тәртіппен сыйақы мөлшерлемелерін (оларды төмендетуден басқа жағдайда) және (немесе) микрокредитті өтеу тәсілі мен әдісін, сондай-ақ микрокредит беруге және қызмет көрсетуге байланысты Шартқа қол қойған күні қолданылған тарифтер мен комиссияларды (оларды төмендетуден басқа жағдайда) өзгерту;
 • МҚҰ-ға микрокредит сомасын толық не ішінара мерзімінен бұрын қайтарған Қарыз алушыға микрокредитті мерзімінен бұрын қайтарғаны үшін айыппұл санкцияларын қолдану.

 

 

 • 2. Өтініш берушінің құқықтары мен міндеттері
 1. Өтініш берушінің міндеттері:
 • МҚҰ микрокредит беру бойынша шешім қабылдау үшін сұратқан құжаттар мен мәліметтерді беру;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасына және жасалған Шарт талаптарына сәйкес басқа да міндеттемелерді атқару.

 

 1. Өтініш берушінің құқықтары:
 • микрокредит беру бойынша осы Ережелермен, МҚҰ-ның тарифтерімен танысу;
 • Микрокредит беру тәртібі және шарттары туралы толық әрі шынайы ақпарат, соның ішінде Микрокредитке қызмет көрсетуге және оны қайтаруға байланысты барлық төлемдер туралы ақпарат алу.

 

 • 3. Қарыз алушының құқықтары мен міндеттері
 1. Қарыз алушының міндеттері:
 • алынған Микрокредитті қайтару және оның сыйақыларын Шартта белгіленген мерзімде және тәртіппен төлеу;
 • МҚҰ Заңға сәйкес сұратқан құжаттар мен мәліметтерді беру;
 • Шартта, Заңда, Қазақстан Республикасының басқа да заңнамасында белгіленген басқа да талаптарды орындау.

 

 1. Қарыз алушының құқықтары:
 • Микрокредит алуға, қызмет көрсетуге және қайтаруға байланысты барлық төлемдер туралы ақпаратты қоса алғанда, Микрокредит беру тәртібі мен шарттары туралы толық әрі шынайы ақпарат алу;
 • Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпке сай өз құқықтарын қорғау;
 • Шарт бойынша берілген Микрокредит сомасын МҚҰ-ға толық немесе ішінара мерзімінен бұрын қайтару;
 • Микрокредитті мерзімінен бұрын толық өтеген соң, анықтама алу туралы өтініш берілген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде берешектің жоқтығы туралы анықтама алу.

 

9-тарау. Құпиялылық

 • 1. Дербес деректер
 1. Микрокредит алу өтінішін/офертасын бергенде Өтініш беруші МҚҰ-ға өзінің дербес деректерін (МҚҰ одан алған ақпарат пен құжаттарды) тексеруге және өңдеуге, дәлірек айтқанда, оларды жинауға, тексеруге, жүйелендіруге, жинақтауға, сақтауға, нақтылауға (жаңартуға, өзгертуге), пайдалануға, иеліктен айыруға, бұғаттауға, жоюға келісімін береді.
 2. Қарыз алушы Шартты жасасқан кезде өзінің дербес деректерін өңдеуге келісімін береді.
 3. МҚҰ дербес деректерді жою арқылы оларды өңдеуді өз қалауы бойынша немесе көрсетілген мерзімнен бұрын тоқтатуға құқылы.
 4. МҚҰ дербес деректерді мына жағдайларда жоюы тиіс:
 • ақпаратты жинау және өңдеу мақсатына жету күнімен белгіленген деректерді сақтау мерзімінің аяқталуы;
 • сот шешімінің заңды күшіне енуі;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген басқа жағдайлар.
 1. Қарыз алушы өзінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісімін қайтарып алу туралы жазбаша мәлімдеме жолдағанда, дербес деректерді жинау және өңдеу Қарыз алушы Шарттағы барлық міндеттемелерін орындап болған соң ғана тоқтайды.
 2. Қарыз алушы микрокредитті және есептелген сыйақыны өтеу күнін күнтізбелік 30 (отыз) күннен астам мерзімге бұзған жағдайда, МҚҰ берешекті өндіруге үшінші тұлғаларды, соның ішінде коллекторлық агенттіктерді, барлық қажетті құжаттар мен ақпаратты бере отырып тартуға құқылы.

 

 • 2. Микрокредит беру құпиясы
 1. МҚҰ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, микрокредит беру, Қарыз алушының операциялары туралы ақпараттың құпиясын сақтауға кепілдік береді.
 2. Микрокредит беру құпиясына Қарыз алушылар, микрокредит мөлшері, Шарттың Қарыз алушыға қатысты басқа да талаптары туралы және микрокредит беру операциясы (осы Ережелерден басқа) туралы мәліметтер кіреді.
 3. Микрокредит беру құпиясы тек Қарыз алушыға, Қарыз алушының МҚҰ-ға жеке келіп берген жазбаша келісімі негізінде кез келген үшінші тұлғаға, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес берілген микрокредит бойынша кредит бюросына, сондай-ақ төменде көрсетілген тұлғаларға жариялануы мүмкін.

Қарыз алушы, микрокредит мөлшері, Шарттың Қарыз алушыға қатысты басқа да талаптары, МҚҰ жүргізетін операциялар туралы мәліметтер мыналарға беріледі:

 • анықтау және алдын ала тергеу органдары: мөрмен бекітілген және прокурор санкциясы бар жазбаша сұрау негізінде оларда жүргізіліп жатқан істер бойынша;
 • соттар: сот анықтамасы, қаулысы, шешімі және үкімі негізінде оларда жүргізіліп жатқан істер бойынша;
 • әділет органдары мен жеке сот орындаушылары: әділет органдарының мөрімен немесе жеке сот орындаушысының мөрімен расталған сот санкциясы бар сот орындаушысының қаулысы негізінде оларда жүргізіліп жатқан істер бойынша;
 • прокурор: оның қарауындағы материал бойынша өз құзыреті шеңберінде тексеріс жүргізу туралы қаулы негізінде;
 • тек салықты басқару мақсатында мемлекеттік кірістер органдары: ұйғарым негізінде тексеріліп отырған тұлғаның салық төлеуіне байланысты мәселелер бойынша;
 • Қарыз алушының өкілдері: нотариус куәландырған сенімхат негізінде жеке тұлға болып табылатын Қарыз алушы бойынша сенімхат негізінде;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған тұлғаларға қатысты банкроттықты басқарушы, оңалту және банкроттық саласындағы өкілетті орган.
 1. Қарыз алушы қайтыс болған жағдайда, Қарыз алушы, Микрокредит мөлшері, Шарттың Қарыз алушыға қатысты басқа да талаптары туралы мәліметтер, осы Ережелердің 87-тармағында қарастырылған тұлғаларға қоса, жазбаша сұрау негізінде төмендегілерге беріледі:
 • Қарыз алушы өсиетте көрсеткен тұлғалар;
 • нотариустар: оларда жүргізіліп жатқан мұрагерлік істер бойынша нотариустың мөрмен бекітілген жазбаша сұрауы негізінде. Нотариустың жазбаша сұрауына қайтыс болу туралы куәліктің көшірмесі қыстырылуы тиіс;
 • шетелдік консул мекемелері: оларда жүргізіліп жатқан мұрагерлік істер бойынша.
 1. Микрокредит беру құпиясын ашу болып табылмайтын жағдайлар:
 • МҚҰ-ның күнтізбелік 180 (жүз сексен) күннен артық мерзімінен кешіктірілген берешек бөлігінде кредит тарихының субъектісі туралы жағымсыз ақпаратты кредит бюросына беруі және кредит бюросының беруі;
 • МҚҰ-ның заңды тұлғаға күмәнды және үмітсіз деп жіктелген және осы микрокредит бойынша талап ету құқықтарын көрсетілген тұлғаға беру кезінде жағымсыз ақпараты болған микрокредитке байланысты ақпаратты беруі.

 

10-тарау. Басқа ережелер

 1. Осы Ережелер несие портфелі құрылымындағы өзгерістерді, МҚҰ қызметінің қаржылық нәтижелерін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасындағы өзгерістерін ескере отырып, сондай-ақ Қазақстан Республикасының экономикалық жағдайындағы және қаржы нарығының конъюнктурасындағы өзгерістерді ескере отырып өзгертілуі және толықтырылуы мүмкін.

Осы Ережелерде қарастырылмаған басқа жағдайлар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес реттеледі.

Осы өнім үшін пайдаланушылар рейтингі
star
star
star
star
star
5
Микрокредиттерді беру ережелері - Solva
219 дауыс